artlifer Heejun

Copyright 2007

www.studio-boyed.com
www.instagram.com/artliferheejun

artlifer_heejun@naver.com
+82 10 6296 6747

나는 어려서부터 역사와 철학에 관심이 많았다.

1910-1945년 , 일본 제국주의는 우리나라의 정기를 끊기위해 전국에 수많은 쇠말뚝을 박았다고 전해진다.

안양 , 남원 , 목포 , 진도 등 전국에 남아있는 여러 곳을 수소문해 돌아다녔다.

우리 역사의 아픔 이자 상흔인 일제의 쇠말뚝 을 통해 우리 역사의 잃어버린 36년을 반추 해본다.

(2012)

http://shinheejun.com/files/gimgs/th-64_155_v2.jpg
http://shinheejun.com/files/gimgs/th-64_015_v2.jpg
http://shinheejun.com/files/gimgs/th-64_217_v2.jpg
http://shinheejun.com/files/gimgs/th-64_247_v2.jpg
http://shinheejun.com/files/gimgs/th-64_279_v2.jpg
http://shinheejun.com/files/gimgs/th-64_289_v2.jpg
http://shinheejun.com/files/gimgs/th-64_026_v2.jpg
http://shinheejun.com/files/gimgs/th-64_115_v2.jpg
http://shinheejun.com/files/gimgs/th-64_063_v2.jpg
http://shinheejun.com/files/gimgs/th-64_058_v2.jpg
http://shinheejun.com/files/gimgs/th-64_206_v2.jpg